Password
Username
logo
บริการ รีไฟแนนซ์ บ้าน/คอนโด
19:50:56 01/08/2019
470

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด 

สินเชื่อนี้คืออะไร

คือ การย้ายไปผ่อนกับธนาคารใหม่ โดยจะต้องผ่อนมามากกว่า 3 ปี  

(หรือบางธนาคารกำหนดไว้ 5 ปี) ซึ่งธนาคารใหม่จะให้ดอกเบี้ยถูกกว่า ทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนถูกลง ผ่อนหมดเร็วขึ้น

รวมถึงสามารถนำบ้าน/คอนโด ที่กำลังผ่อนกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือติดขายฝาก มารีไฟแนนซ์เพื่อผ่อนกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าได้เช่นกัน

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

ต้องการลดดอกเบี้ย หรือ ผ่อนต่อเดือนถูกลง

ต้องการวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้าน ตกแต่งบ้าน

ผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (หรือขายฝาก)

ตัวอย่าง

ยอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ยอดหนี้ + ดอกเบี้ย   ยอดหนี้ + ดอกเบี้ย 
3,000,000 บาท  3,246,649 บาท       6,246,649 บาท        เหลือ 4,627,181 บาท
ผ่อน 25 ปี                                                                          ผ่อน 16 ปี*

*ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง จากการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน ที่เหลือ 25 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ย 6.8% ต่อปี และรีไฟแนนซ์คิดจากอัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี (โปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข )

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อจัดทำรีไฟแนนซ์บ้าน

 

Sep_010 (1)

ก่อนรีไฟแนนซ์  เราก็ควรมาเข้าใจถึงความหมายของการทำรีไฟแนนซ์กันก่อนค่ะ  

โดยรีไฟแนนซ์ หมายถึง การชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ เช่น รีไฟแนนซ์ในกรณีที่เราผ่อนบ้าน คอนโด ซึ่งหนี้ก้อนเดิมที่มีอยู่อัตราดอกเบี้ยสูง หรือต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง เป้าหมายของการรีไฟแนนซ์ เพื่อเราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง, ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินเจ้าใหม่ก็ได้ ซึ่งการรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้ครับ

เมื่อจะทำการรีไฟแนนซ์ ลูกค้า ควรจะศึกษาคุณสมบัติของผู้ขอรีไฟแนนซ์กันก่อนนะครับ ว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสามารถขอรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ค่ะ โดยสถาบันการเงินหลายๆ แห่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรีไฟแนนซ์ คือ ผู้ขอรีไฟแนนซ์จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ คือมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินอายุปลดเกษียณตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา, เป็นผู้มีสัญชาติไทย,  มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน, มีความสามารถที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้  ที่สำคัญต้องไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน ถ้าหากมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ให้แสดงหลักฐานการปรับปรุงหนี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนวันขอรีไฟแนนซ์นะค่ะ

และลูกค้า ควรเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะขอรีไฟแนนซ์ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า ทุกคนพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ในมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับจริง
 • ใบรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) หรือ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการข้อตกลง (ฉบับจริง)
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับรองเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือน ย้อนหลัง(ฉบับจริง )
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ(ภงต.90, 91, ทวิ 50, หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย) (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบธุรกิจ)
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้พร้อมใบเสร็จตัวจริงจากกรมสรรพากร ย้อนหลัง 6 เดือน (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบธุรกิจ)
 • รูปถ่ายกิจการ จำนวน 3-4 รูป (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบธุรกิจ)
 • สำเนาในประกอบวิชาชีพ, ในอนุญาตประกอบการ (ใช้ในกรณีเพื่อนๆ ประกอบอาชีพส่วนตัว)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือน(กรณีไถ่ถอน)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2(2ชุด) พร้อมรับรองจาก สนง.ที่ดิน

นอกจากนี้ลูกค้า ควรตระเตรียมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ด้วยนะค่ะ  ซึ่งควรเก็บเงินไว้แต่เนิ่นๆ ก่อนจะทำการรีไฟแนนซ์  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ครับ

 • ค่าเบี้ยปรับในกรณีผู้กู้ไถ่ถอนก่อนกำหนด ต้องเสียค่าปรับเฉลี่ยในอัตราตั้งแต่ 1 – 5% ของวงเงิน ที่ขอกู้ หรือยอดเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ธนาคารส่วนใหญ่จะคิดประมาณ 0 – 3% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมินราคาหลักประกันประมาณ 0.25 – 2% ของราคาประเมินของกรมที่ดิน กรณี รีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิมอาจไม่ต้องจ่ายค่าประเมิน
 • ค่าทำประกันอัคคีภัยประมาณ 2,000 บาท ต่อบ้านมูลค่า 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารเก่าและใหม่แต่ละแห่ง จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จำนวน 1% ของวงเงินที่ขอกู้
 • ค่าอากรสแตมป์ จำนวน 0.05% ของวงเงินกู้ใหม่
 • ค่าไถ่ถอน จ่ายให้กับสำนักงานที่ดิน
 • ค่าจดจำนอง จ่ายให้กับสำนักงานที่ดิน (1% ของยอดกู้ใหม่หรือยอดประเมิน)
 • ค่าพยาน จ่ายให้กับสำนักงานที่ดิน
 • ค่าสรุปยอดหนี้
 • ค่าออกเช็ค

เมื่อลูกค้า ทราบข้อมูลในการเตรียมตัวรีไฟแนนซ์  

และเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็นำเอกสารนำมาให้กับทางเราได้เลยค่ะ ทางเราจะดำเนินการยื่นธนาคารที่จะขอรีไฟแนนซ์ ค่ะ ทางเรามั่นใจว่าถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว ย่อมขอรีไฟแนนซ์ ได้ผ่านแน่นอนค่ะ เหมือนคำกล่าวที่ว่า เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ

สนใจ หรือ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ วรรณมาศ 087-5338822

 

 
FACEBOOK
COMMENT